HemProgramAnmälanAktuelltOm Uppsala HR ArenaKontakt

Här är ett axplock av teman genom åren: 

Ledarskap som myt och möjlighet
Ledarskapet anses vara avgörande för utveckling, förändring och framgång i moderna organisationer. Chefer ska vara strateger, förändringsagenter, organisatörer och de ska – inte minst – främja engagemang och arbetsglädje hos medarbetarna. Men vilka förutsättningar har de egentligen? Är uppdraget möjligt och hur kan HR bidra till förutsättningar för ett bättre ledarskap?

Digitalisering, organisationen och jobben
Digitaliseringen är avgörande för effektivisering och utveckling av företag och organisationer. Den påverkar arbetsmarknad, organisering och inte minst arbetets innehåll. Vilka utmaningar står arbetsgivarna inför vid en en sådan omstrukturering? Vad behöver HR förstå, kunna och göra? Seminariet ger dig omvärldsspaning om konsekvenserna av digitalisering. Du möter två av de mest namnkunniga forskarna inom området som belyser frågan ur olika perspektive senaste decennierna har kännetecknats av ett alltmer gränslöst och flexibelt arbetsliv med höga krav på både chefer och medarbetare.

Organisering och förändring av HR
HR-funktionen är vanligen delaktig i det förändringsarbete som pågår i den övriga verksamheten. Men hur fungerar det med utveckling och förbättring av den egna funktionen? Hur skall man organisera verksamheten för att kunna stödja övrig verksamhet så bra som möjligt? Och vilka krav på förändringsarbete ställer detta på medarbetarna inom HR?

Varumärket byggs inifrån
Ett välutvecklat och fungerande HR-arbete har en positiv inverkan på organisationens varumärke. Det visar aktuell varumärkesforskning som också belyser kopplingen mellan organisationens identitet som arbetsgivare och dess image på marknaden. Med det perspektivet får HR en central roll i affärs- och verksamhetsutvecklingen.

Kompetensförsörjning i morgondagens organisationer
Dagens arbetsliv ställer krav på annorlunda och mer innovativa sätt att organisera sig. Samtidigt blir förmågan att säkerställa rätt kompetens allt viktigare. Det visar bland annat aktuell HRM- och organisationsforskning. Vilka nya organisationsformer ser vi? Hur påverkar detta synen på kompetensförsörjning? Och vad blir HR:s roll?

Att leda och organisera för kunskap
I takt med att arbetsuppgifter blir mer kunskapsintensiva och komplexa ökar behoven av att säkerställa att organisationen attraherar rätt medarbetare och att deras kunskap kommer till sin rätt och nyttjas fullt ut i verksamheten. Vad innebär det att ha ett kunskapsperspektiv på ledarskap och organiserande? Hur kan HR bidra?

HR som förändringsagent
Förändringens möjligheter är många – liksom dess fallgropar. Under den här dagen får vi en inblick i två intressanta förändringsarbeten i helt två olika organisationer – Sveriges Television och Hälso- och sjukvården. Vad kan vi lära av dessa förändringsprocesser? Hur kan HR stärka sin roll som proaktiv kraft och bidra till framgång?

Medarbetarskap i det gränslösa arbetslivet
Arbetslivet blir allt mer gränslöst. Arbetet organiseras i större utsträckning genom att ansvar förs över till medarbetarna. Kravet på att vara delaktig och samspela med andra i och utanför organisationen ökar. Vi ser en mycket mer individ- och situationsberoende arbetsordning än tidigare där individen förväntas vara delaktig, engagerad, kunna samspela, planera och ta ansvar för sin del av helheten. 

Belöning, motivation och styrning  
Det finns många tankegångar om vad som motiverar oss människor. Lönesättande chefer och HR-funktioner brottas dagligen med olika utmaningar i samband med belöning och lönesättning. Under den här dagen får vi lära oss mer om lönesättning, motivationsteori och styrning och diskutera exempel och erfarenheter med både forskare och HR-kollegor.  

Livskraftiga organisationer 
Dagens organisationer befinner sig i en föränderlig och turbulent omvärld. De behöver anpassa sig till nya förutsättningar och det är inte alltid så lätt. Etablerade synsätt på struktur och styrning kan bli till hinder för effektivitet och kvalitet. Det är dags att ifrågasätta en del av dessa strukturer och hitta nya och bättre vägar för att utveckla organisationen så den blir livskraftig och hållbar. Hur kan HR bli en strategisk aktör som kan ge perspektiv och bidra till lösningar? 

Att utveckla kompetenta team 
Förmågan att bygga effektiva och högpresterande team är viktigare än någonsin samtidigt som dagens arbetsgrupper är inte är lika stabila som tidigare. Tillfälliga team skapas för att lösa akuta uppgifter och samarbeten över organisatoriska gränser utvecklas. Den här dagen får vi inblick i olika perspektiv på teamarbete, samverkan och kommunikation. Vi diskuterar också hur HR kan bidra till att skapa kompetenta, kommunicerande och flexibla arbetsgrupper.

Kommunikationens betydelse för friska organisationer 
Organisationskommunikation är ett forskningsområde som växer i kapp med att kraven på förändring och utveckling ökar. En viktig del i detta är att varje organisation utvecklar sitt eget ”kommunikationssystem” när det gäller det interna kommunikationsflödet i olika riktningar – både uppåt, nedåt och sidledes. Hur samarbetar HR med ledning, kommunikatörer och andra viktiga aktörer kring detta?

Att bygga hälsosamma organisationer
Nu stiger sjuktalen kraftigt i svenskt arbetsliv och vi behöver än en gång ställa oss frågan hur arbetsgivare kan möta utmaningen med att skapa hälsosamma organisationer. Vilka är orsakerna till de stigande sjuktalen? Står de att finna hos individerna eller är det i strukturerna hos våra organisationer ? Vilka är framgångsfaktorerna för att få ett friskare arbetsliv? Det pågår forskning på flera håll för att belysa detta viktiga ämne och under den här dagen får vi ta del av två mycket intressanta perspektiv. 

Hållbart ledarskap i ett gränslöst arbetsliv
De senaste decennierna har kännetecknats av ett alltmer gränslöst och flexibelt arbetsliv med höga krav på både chefer och medarbetare. Aktuell forskning visar att ledarskapet har stor betydelse för att skapa effektiva och hälsosamma arbetsmiljöer. Chefers engagemang och vilja att göra ett bra jobb är stort men långa arbetstider, sjuknärvaro och höga krav på ”leverans” innebär påfrestningar. Vilka krav på ledarskapet ställer det gränslösa arbetslivet? Vilket stöd behöver chefer för att klara ledarrollen och hur kan HR bidra till detta?